Ohjeet

Yhteystiedot

WiderScreen, päätoimittaja yliopistonlehtori Petri Saarikoski (petsaari {at} utu.fi)

Osoite: Turun yliopisto, digitaalinen kulttuuri Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Siltapuistokatu 2, PL 124, 28101 Pori

Toimitussihteeri: Jenna Peltonen (toimitussihteeri {at} widerscreen.fi)

Julkaisija: Filmiverkko ry

Postiosoite: PL 38, 20811 Turku

Juttutarjoukset lehdelle

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan tekstiäsi WiderScreeniin, ole ensin yhteydessä päätoimittajaan tai toimitussihteeriin. Heiltä saat tarkemmat ohjeet artikkelin toimittamisesta sekä lehdessä sovellettavista käytännöistä. Julkaisutoiminnan pääkategorian muodostavat tieteellisesti luokitellut tutkimusartikkelit (luokat A1 ja A2).

Tekstejä otetaan jatkuvasti vastaan. WiderScreenin etuna on erityisen nopea toimitustyö.

Osa numeroista on toimitettuja teemanumeroita, mutta säännöllisin väliajoin julkaistaan numero, jossa julkaistaan tekstejä ilman tiettyä teemaa. Lehdellä on käytössä myös Ajankohtaista-palsta, jonne voi tarjota käsikirjoituksia julkaistavaksi ympäri vuoden.

Julkaisu on kaksikielinen (englanti/suomi).

Ohessa ovat lyhyet kuvaukset sitä, millaisia tekstejä on mahdollista julkaista, sitten seuraa tiivistys lehden vertaisarviointikäytännöistä. Lopussa on teknisiä ohjeita mm. viittauskäytännöistä ja käsikirjoitusten rakenteesta sekä tekijänoikeusasiaa.

WiderScreen julkaisee myös tuotannollisia projekteja (esim. videot, kuvagalleriat). Lisätietoja tästä julkaisumahdollisuudesta saat päätoimittajalta.

Mitä tekstejä on mahdollista tarjota?

Artikkeli: WiderScreen julkaisee tieteellisiä tutkimusartikkeleita, jotka ovat käyneet lävitse vertaisarvioinnin. Artikkelien keskeisenä tavoitteena on välittää uutta, alkuperäistä ja perusteltua tutkimustietoa. Artikkelin suosituspituus on 4000–7000 sanaa, ellei kirjoittajakutsussa ole toisin mainittu. Toimituskunta ei takaa käsikirjoituksen julkaisua, vaikka kirjoitusta olisi pyydetty. Luokitus: A1

Katsaus: Katsauksella tarkoitetaan sellaista artikkelia, jossa esitellään jotain keskeistä teemaa/aihetta. Katsauksesta löytyy teoreettinen näkökulma ja aineisto. Tutkimus voi perustua aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen tai se voi olla johdatus laajemmalle, tulevalle julkaisulle (esim. vertaistarvioitava artikkeli tai tiedekirja/monografia). Katsaukset eivät käy lävitse ulkopuolista vertaisarviointia vaan arvioinnista huolehtii toimituskunta. Luokitus: A2. Katsauksen suosituspituus on 3000–6000 sanaa.

Arviot: lehti julkaisee perusteellisia arvioita audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin kentältä. Arvioitavat teokset voivat olla tieteellisiä tutkimuksia, alan yleistajuisia kirjoja tai alojen mediatuotantoja.

Haastattelu: julkaisemme myös haastatteluita ihmisistä, jotka tutkivat / työskentelevät audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin kentällä.

Näkökulma/essee:lehteen voit tarjota myös vapaamuotoisia, pohdiskelevia kirjoituksia, jotka kiinnostavalla ja subjektiivisella tavalla käsittelevät jotain audiovisuaalisen tai digitaalisen kulttuurin ilmiötä.

Kolumni: WiderScreenissä on mahdollisuus julkaista myös numeroiden teemoihin liittyviä kolumneja ja keskustelunavauksia.

Konferenssiesittelyt: WiderScreenissä on mahdollista julkaista tieteellisesti ansiokkaita konferenssiesittelyjä, jotka käsittelevät audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin eri osa-alueita. Erityisesti toivotaan kansainvälisissä konferensseissa pidettyjä esitelmiä.

Vertaisarviointikäytännöt

WiderScreenin artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. WiderScreen noudattaa arvioinnissa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan arviointiohjeistoa sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita (http://www.tsv.fi/tunnus/kaytto.php).

Päätoimittaja tai numeron vastaava toimittaja lukee ensin toimitetut artikkelit yhdessä toimituskunnan kanssa. Toimituskunta pyytää kirjoittajilta täsmennyksiä ja uusia versioita ennen kuin käsikirjoitukset lähetetään ulkopuolisille arvioitsijoille. Kommentointikierroksen koordinoinnista vastaa pääsääntöisesti päätoimittaja.

Julkaisuun tarjotuille tutkimusartikkeleille etsitään 2 anonyymiä vertaisarvioitsijaa, joiden valinnasta päättää päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää kolmea arvioitsijaa. Arvioitsijoina ovat yleensä tohtorintutkinnon suorittaneita asiatuntijoita. Poikkeustapauksissa arvioitsijoina käytetään sellaisia asiantuntijoita, jotka eivät ole vielä suorittaneet tohtorintutkintoa, jos heillä on artikkelin arvioinnissa tarvittavaa erityisosaamista.

Arvioitsijat hyödyntävät arviointilausuntoa kirjoittaessaan WiderScreenin arviointilomaketta, jossa pyydetään arvioimaan artikkelin tieteellistä tasoa, alkuperäisyyttä, argumenttien rakentumista, luotettavuutta, tutkimuksellista valmiutta ja fokusta. Lisäksi arvoidaan myös tekstin rakennetta, selkeyttä ja tyyliä. Arviointiraportin muoto on muuten vapaa. Useimmissa tapauksissa tarjotuista käsikirjoituksista pyydetään palautteen perusteella uudet versiot, jotka lähetetään tarvittaessa vielä uudelleenarviointiin toimituskunnan ulkopuolisille arvioitsijoille.

Toimituskunta ei takaa käsikirjoituksen julkaisua, vaikka kirjoitusta olisi pyydetty.

Lopullisen päätöksen julkaisusta tekee päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa.

WiderScreenissä julkaistut katsaukset, kolumnit, arviot ja muut kirjoitukset eivät läpikäy anonyymiä vertaisarviointia, mutta kirjoittajat saavat palautetta ja korjausehdotuksia toimituskunnalta.

Tekniset ohjeet (tiivistelmä)

WiderScreen noudattaa Chicago-viittausjärjestelmän Author-date -käytäntöä. Julkaistuissa teksteissä käytetään siten tekstin sisäisiä viitteitä. Tarvittaessa artikkeliin voi lisätä selventäviä loppuviitteitä, mutta viitteiden runsasta käyttöä ei suositella.

Käsikirjoitusten tulee noudattaa seuraavaa rakennetta:

  1. Kirjoittajan nimi ja yhteystiedot
  2. Otsikko
  3. Lyhyt tiiviste tekstin keskeisimmästä sisällöstä (180-280 merkkiä välilyönteineen)
  4. Abstrakti
  5. 4–8 avainsanaa
  6. Teksti
  7. Aineisto + Kirjallisuusluettelo
  8. Mahdolliset loppuviitteet

Tekstin tulee olla kirjoitettu 12 pt fontilla, rivivälillä 1,5. Otsikot ja väliotsikot tummennetaan, kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Sitaatit erotetaan lainausmerkeillä ja pitkät sitaatit tulisi erottaa omaksi kappaleekseen. Muita muotoiluja tulisi välttää.

Kulttuurituotteiden (pelien, elokuvien, televisio-ohjelmien, kirjojen jne.) nimet kursivoidaan. Ensimmäistä kertaa mainittaessa nimen perään tulee suluissa ilmestymisvuosi. Jos käytetään elokuvan suomenkielistä nimeä, niin ensimmäistä kertaa mainitessa se tehdään seuraavasti: Elokuvan nimi (Alkuperäinen nimi, valmistumisvuosi). Esim. Hurja joukko (The Wild Bunch, 1969).

Kuva- ja videomateriaali

Artikkelien yhteydessä julkaistaan mielellään kuvia, kaavioita tms. Kuvia, kaavioita jne. ei lisätä tekstin sekaan, vaan tekstiin merkitään kuvion/kuvan sijoituspaikka, kuvateksti sekä lähde. Esimerkki: <kaavio1.jpg>, kaavion sisältöä avaava kuvateksti. Lähde: tekijän itsensä tekemä kaavio.

Kuvat ja erilaiset kaaviot lähetetään erillisinä tiedostoina. Lisätietoja tiedostojen teknisistä vaatimuksista saat toimitussihteeriltä tai numeroiden toimittajilta.

Videomateriaali upotetaan linkkinä artikkeleihin. Alkuperäinen video kannattaa ladata videojakelupalveluun (esim. YouTube)

Valmiit artikkelit lähetetään päätoimittajalle ja toimitussihteerille tai numeron vastaavalle päätoimittajalle, jos CFP:ssä näin on mainittu.

Liitteenä ohjeet refereelle.

Tekstien käyttöoikeudet ja rajoitukset

WiderScreenissa julkaistujen tekstien tekijänoikeudet kuuluvat kirjoittajille. WiderScreen on avoin tiedejulkaisu, ja lehdessä julkaistuja tekstejä saa vapaasti käyttää ei-kaupallisiin, tutkimus- ja opetustarkoituksiin. Mahdollisesta kaupallisesta uudelleenjulkaisusta tulee aina sopia kunkin artikkelin kirjoittajan kanssa.