CfP 1/2018: Kaupunkikuvitelmat ja urbaani arki / City imaginings and urban everyday life

Toimittajat:
Johanna Ylipulli (Oulun yliopisto, Jokapaikan tietotekniikan tutkimuskeskus)
Seija Ridell (Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta, mediatutkimus)
Jenni Partanen (Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuuri)

WiderScreen 1/2018 suuntaa huomionsa kaupunkikuvitelmien ja kaupunkielämän rajapinnoille. Teemanumeron lähtökohtana on, että erilaiset kuvittelun muodot läpäisevät urbaanin arjen monin tavoin, kietoutuen elämisen ja hallinnan käytäntöihin ja jäsentäen kaupunkitodellisuuden esittämistä mediassa.

Kaupunki on pitkään ollut fiktiivisen tarinankerronnan keskeinen näyttämö – milloin rappion ja turmeluksen dystooppinen syöveri, milloin kukoistuksen ja edistyksen utooppinen onnela. Mielikuvat ja arvolatautuneet visiot ovat yhtä lailla ohjanneet ja ohjaavat kaupunkien suunnittelua ja kehittämistä. Niin kaupunkiarkea elettäessä kuin urbaania menneisyyttä ja tulevaisuutta luodattaessa fiktiivinen, faktuaalinen ja aktuaalinen lomittuvat. Ne saattavat myös törmätä, jos fiktiolle ominainen kuvittelukyky asettuu haastamaan urbaanin arjen itsestäänselvyyksiä tai jos se tekee näkyväksi ja problematisoi kaupunkikehittämisen erilaisiin intresseihin sidoksissa olevat tavoitteet.

Kutsumme mukaan kirjoituksia, joissa numeron teemaa käsitellään teoreettisesti, metodologisesti tai empiirisesti. Tekstit voivat liittyä seuraaviin ulottuvuuksiin ja mahdollisiin esimerkkitapauksiin:

● kaupunkifiktio; urbaanit utopiat ja dystopiat eri medioissa ja lajityypeissä
● kaupunkien representaatiot kaupunki- tai rakennussuunnitteluaineistoissa (esim. havainnekuvat ja 3D-mallit) tai markkinointimateriaaleissa
● kaupunkikuvitelmien ja -representaatioiden suhde urbaaniin arkeen
● kaupunkitulevaisuuden kuvitteleminen ja vallan dynamiikat

Teemanumero on kaksikielinen (englanti / suomi). Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien (4000–7000 sanaa) lisäksi numeroon voi tarjota varsinaista artikkelia lyhyempiä katsauksia, haastatteluja, arvioita ja kolumneja.

Noin 300-500 sanan mittainen abstrakti tulee lähettää sähköpostitse 31.5. mennessä Johanna Ylipullille, joka antaa myös lisätietoja: johanna.ylipulli@oulu.fi. Ilmoitus numeroon valitsemisesta 22.6. mennessä. Kokonaiset käsikirjoitukset 4.10. mennessä. Teemanumero ilmestyy keväällä 2018.

***********************

Editors:

Johanna Ylipulli (University of Oulu, Center for Ubiquitous Computing)

Seija Ridell (University of Tampere, Media Studies, Faculty of Communication Sciences)

Jenni Partanen (Tampere University of Technology, Architecture)

WiderScreen 1/2018 focuses on the encounters between city imaginings and urban daily life. The starting point of the theme issue is the observation that diverse forms of imagining pervade the urban everyday life; they are entwined with practices of inhabitation and governance, and structure the media representations of city life’s realities.

The city is a long-standing and central stage for fictional narration – it has featured as a dystopian abyss of depravity and decay or a utopian wonderland of prosperity and progress. At the same time, the management and planning of cities are shaped by value-laden imaginaries and visions. The fictional, the factual and the actual intertwine both in how the urban present is lived and experienced and in how the city’s past and future are envisioned. Yet these imaginings also may collide, if the imaginative capacity specific to fiction disturbs the taken-for-grantedness of urban daily experience, or exposes and renders problematic the interests that steer the planning of urban futures.

We invite to the special issue scholarly contributions that address theoretically, methodologically or empirically questions and cases relating to the following themes:

cities in fiction; urban utopias and dystopias in different media and genres
representations of actual cities, for example, in architectural rendering, 3D-visualizations and other urban design depictions, or in promotional and marketing materials
relationships between city imaginings and urban everyday life
imagining urban futures and dynamics of power

The theme issue is bilingual (English / Finnish). In addition to peer reviewed article manuscripts (4000-7000 words), we welcome shorter book and research reviews, interviews and columns on the subject.

Please send your abstract (300-500 words) by May 31th to Dr. Johanna Ylipulli, whom you can also contact for further information: johanna.ylipulli@oulu.fi. Notification of acceptance by June 22th. The deadline for the full manuscripts is October 4th 2017. The theme issue will be published in the spring 2018.

 

CfP 3/2017: Elokuva ja kulttuuriperintö – Film and Cultural Heritage

WiderScreen 3/2017:n teema on elokuva ja kulttuuriperintö. Kulttuuriperinnön maailmassa elokuvalla on kaksoisrooli. Elokuvat ovat yhtäältä suojelun, säilyttämisen, museoinnin ja arvottamisen kohteita. Toisaalta elokuvat ovat myös kulttuuriperintökentän aktiivisia toimijoita, jotka tuottavat, ylläpitävät, muuttavat ja asettavat kyseenalaisiksi sekä aineetonta että aineellista kulttuuriperintöä.

Teemanumeroon toivomme kirjoituksia, joissa käsitellään joko elokuvaa kulttuuriperintönä tai elokuvia kulttuuriperintöprosessien toimijoina. Monitieteiset ja tieteidenväliset näkökulmat kulttuuriperintöön ovat erityisen tervetulleita.

Numero on kaksikielinen (englanti / suomi). Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien (4000–7000 sanaa) lisäksi teemanumeroon voi tarjota varsinaista artikkelia lyhyempiä katsauksia, haastatteluja, arvioita ja kolumneja. Noin puolen sivun mittainen abstrakti tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen ansivu@utu.fi 15.12.2016 mennessä ja tekstin lopullinen versio 15.3.2017 mennessä. Teemanumero ilmestyy syksyllä 2017. Lisätietoja antaa toimittaja FT Anna Sivula, (ansivu@utu.fi).

The theme issue of WiderScreen 3/2017 is film and cultural heritage. On the scene of cultural heritage, the cinema is a double agent. It is an object of renovation, restoration, preservation and conservation. On the other hand, the films are involved in the production, maintaining, changing and questioning the meanings and values of both tangible and intangible cultural heritage.

We invite scholarly contributions that deal with questions of protection and management of film heritage. We also invite contributions that provide insight to influence of film on the field of cultural heritage. We encourage interdisciplinary approaches.

The theme issue is bilingual (English / Finnish). In addition to peer reviewed article manuscripts (4000-7000 words) we invite shorter book and research reviews, interviews and columns on the subject.

Please send your abstract (max. half a page) to ansivu@utu.fi by 15th of December 2016. The deadline for the full manuscript is 15th of March 2016. The theme issue will be published in the autumn 2017. Contact editor Dr Anna Sivula for further information (ansivu@utu.fi).