CfP 3/2017: Elokuva ja kulttuuriperintö – Film and Cultural Heritage

WiderScreen 3/2017:n teema on elokuva ja kulttuuriperintö. Kulttuuriperinnön maailmassa elokuvalla on kaksoisrooli. Elokuvat ovat yhtäältä suojelun, säilyttämisen, museoinnin ja arvottamisen kohteita. Toisaalta elokuvat ovat myös kulttuuriperintökentän aktiivisia toimijoita, jotka tuottavat, ylläpitävät, muuttavat ja asettavat kyseenalaisiksi sekä aineetonta että aineellista kulttuuriperintöä.

Teemanumeroon toivomme kirjoituksia, joissa käsitellään joko elokuvaa kulttuuriperintönä tai elokuvia kulttuuriperintöprosessien toimijoina. Monitieteiset ja tieteidenväliset näkökulmat kulttuuriperintöön ovat erityisen tervetulleita.

Numero on kaksikielinen (englanti / suomi). Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien (4000–7000 sanaa) lisäksi teemanumeroon voi tarjota varsinaista artikkelia lyhyempiä katsauksia, haastatteluja, arvioita ja kolumneja. Noin puolen sivun mittainen abstrakti tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen ansivu@utu.fi 15.12.2016 mennessä ja tekstin lopullinen versio 15.3.2017 mennessä. Teemanumero ilmestyy syksyllä 2017. Lisätietoja antaa toimittaja FT Anna Sivula, (ansivu@utu.fi).

The theme issue of WiderScreen 3/2017 is film and cultural heritage. On the scene of cultural heritage, the cinema is a double agent. It is an object of renovation, restoration, preservation and conservation. On the other hand, the films are involved in the production, maintaining, changing and questioning the meanings and values of both tangible and intangible cultural heritage.

We invite scholarly contributions that deal with questions of protection and management of film heritage. We also invite contributions that provide insight to influence of film on the field of cultural heritage. We encourage interdisciplinary approaches.

The theme issue is bilingual (English / Finnish). In addition to peer reviewed article manuscripts (4000-7000 words) we invite shorter book and research reviews, interviews and columns on the subject.

Please send your abstract (max. half a page) to ansivu@utu.fi by 15th of December 2016. The deadline for the full manuscript is 15th of March 2016. The theme issue will be published in the autumn 2017. Contact editor Dr Anna Sivula for further information (ansivu@utu.fi).

CfP WiderScreen 1-2/2017, “Tekstitaide – Text Art”

WiderScreen 1-2/2017:n teemana on tekstitaide: kirjoitetun tekstin symbolien käyttö luoviin visuaalisiin tarkoituksiin. Tekstitaidetta ovat niin kirjoituskoneilla luodut kuvat, ANSI-grafiikka, teksti-TV:n sivut kuin hymiötkin; näiden ilmiöiden välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta samalla kukin alusta on asettanut tekemiselle omat spesifit, tiukastikin rajatut puitteensa. Kevään 2017 teemanumeromme toivottaa tervetulleeksi tekstitaidetta käsitteleviä artikkeleita, jotka voivat olla joko täysimittaisia (4 000–7 000 sanaa) vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, lyhyempiä katsauksia, haastatteluja tai kirja-arvioita. Mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi erilaiset tekstitaiteen muodot, tekniset alustat, tai tekstitaiteen tekijät, yhteisöt ja käytännöt. Julkaisemme teeman mukaisesti myös luovia töitä kuten kuvakokoelmia. Numero on kaksikielinen (suomi, englanti). Enintään puolen sivun mittainen tiivistelmä tulee lähettää toimitukselle viimeistään 30.9.2016 ja tekstin lopullinen versio 6.12.2016. Mainitkaa samalla, onko kyseessä tutkimusartikkeli, katsaus, haastattelu vai kirja-arvio. Lisätietoja antavat vastaavat toimittajat TkL Markku Reunanen (marq at iki.fi) ja TaT Tero Heikkinen (tero.heikkinen at uniarts.fi).

The theme of WiderScreen 1-2/2017 is text art: how the symbols of written text are used for visual purposes. Text art comprises, for instance, typewriter art, as well as ANSI graphics, teletext and smileys; while there are many similarities between them, each medium has also set its own specific, often strict limits to what is possible. We welcome the following types of contributions to the spring 2017 thematic issue: refereed research papers (4,000–7,000 words), shorter overviews, interviews and book reviews. Possible topics include different forms of text art, technical platforms, or text art authors, communities and practices. In addition, creative works, such as image collections, can be published. The issue will be bilingual (Finnish, English). An abstract of half a page at maximum should be submitted by 30th September and the final manuscript by 6th December. Please mention the type of contribution (research paper, overview, interview or book review) in the email. For further questions contact visiting editors Lic.Sc. Markku Reunanen (marq at iki.fi) and D.A. Tero Heikkinen (tero.heikkinen at uniarts.fi).